کمک و حمایت برای بازگشت بە وطن خود

بازگشت بە وطن خود بە صورت داوطلبانە

اگر نمی توانید در فنلند بمانید و می خواهید بە وطن خود برگردید، می توانید کمک دریافت کنید. عودت داوطلبانە برای پناهجویان و افراد بدون اسناد و مدارک یک فرصت است. عودت می تواند همچنین بە کشور دیگری انجام شود کە شما در آنجا جواز اقامت دارید.

آیا شما جواز اقامت نگرفتەاید؟
آیا شما بە بازگشت بە وطن خود فکر کردەاید؟

اقامت داشتن در فنلند نیاز بە جواز اقامت دارد. اگر آن را دریافت نکردەاید، Migri و IOM در بازگشت بە وطن خود بە شما کمک می کنند. 

فیصلەهای پناهندگی بر اساس قانون می باشند و بە صورت فردی گرفتە می شوند. می توان از این فیصلەها درخواست استیناف کرد ولی اگر درخواست های استیناف تأیید نشوند، می توانید عودت داوطلبانە را انتخاب کنید.

معلومات بیشتر در مورد فیصلەهای پناهندگی و دلایل آنها را در سایت انترنتی Migri بخوانید<<

چرا باید عودت داوطلبانە را انتخاب کرد؟

عودت دوطلبانە مطابق با شرایط شما انجام می شود و می توانید کمکهای مالی و سایر کمکهای مربوط بە عودت را در وطن خود دریافت کنید.

وقتی کە شما داوطلبانە بر می گردید فرصت دارید تا خود را برای رفتن آمادە کنید و بازگشت منحیث یک مسافر معمولی و با یک خط پروازی عادی انجام می شود. می توانید بازگشت و زمان بعد از بازگشت را هم پلان گذاری کنید و با فامیل های نزدیک در وطن تماس بگیرید. همچنین می توانید برای جا افتادن دوبارە کمکهای عودت را دریافت کنید. فیصلە مربوط بە عودت را می توان در هر زمانی قبل از عودت کنسل کرد.

کمک همچنین برای افراد بدون اسناد و مدارک

اگر شما یک فرد بدون سند و مدرک هستید، شما هم می توانید کمکهای عودت را دریافت کنید. وضعیت هر کس را بە صورت فردی بررسی می کنیم. شجاعانە با ما تماس بگیرید، ما شما را رهنمایی می کنیم. تماس گرفتن، شما را بە هیچ چیزی متعهد نمی کند.

اگر شما حق گرفتن کمک را نداشتە باشید

اگر شک دارید کە نمی توانید کمک را دریافت کنید، همچنان می توانید در مورد این موضوع سوال کنید. در مورد شروط مربوط بە کمک با هم صحبت می کنیم و بررسی می کنیم کە آیا این کمک برای شما امکان پذیر است. در بعضی موارد دفتر سوسیال محلی یا پولیس می تواند برای بازگشت بە وطن خود بە شما کمک کند. 

کمکهای مالی برای عودت

Kuvake - käsi ja euron symboli

برای کمکهای مالی چند شرط وجود دارد. عودت باید دائمی باشد و شما باید بە این کمکها نیاز واقعی داشتە باشید. کمکهای عودت را می توان فقط یک بار دریافت کرد.

عودت دائمی بە معنای این است کە شما باید بە کشوری برگردید کە در آن می توانید بعد از عودت بە صورت قانونی در آنجا زندگی کنید. این در عمل بە معنای این است کە برای شما این امکان وجود دارد تا در کشور محل بازگشت، کار کنید، محل بود و باش تأمین کنید و همچنین بە خدمات عمومی دسترسی داشتە باشید.

 همچنین شما باید تمام درخواست ها و درخواست های استیناف احتمالی در ارتباط با جواز اقامت را کنسل کنید. اگر شما قبلا برای برگشتن از اروپا کمک عودت دریافت کردەاید، نمی توانید دوبارە کمک دریافت کنید.

تماس بگیرید

وضعیت خود را با ما در میان بگذارید و ما به شما کمک می کنیم. تماس گرفتن هیچ الزامی برای شما ایجاد نمی کند.

پیام واتس اپ بفرستید و یا تلفن کنید:

0504138625

لطفا توجە داشتە باشید کە WhatsApp (واتس آپ) وسیلەای امن برای رسیدگی کردن بە معلومات شخصی نیست. بنابراین برای مثال، کد شناسایی شخصی، شمارە مراجع، اسناد و مدارک یا معلومات حساس را با WhatsApp (واتس آپ) نفرستید.