کمکها بعد از بازگشت بە وطن

انجام و اجرای پلان کمکهای کالایی

وقتی کە بە وطن خود رسیدید با ارایە دهندە خدمات تماس بگیرید. معلومات تماس ارایە دهندە خدمات در کشور محل بازگشت خود را قبل از رفتن از IOM دریافت کردید.

بە همراە ارایە دهندە خدمات در مورد زمان و مکان ملاقات توافق کنید. در ملاقات در بارە جزئیات پلان شما صحبت می کنید و در مورد اینکە کمکهای اعطا شدە بە شما را برای چە منظوری استفادە می کنید. می توانید پلان خود را بە آرامی اجرا کنید و در مورد گزینەهای مختلف فکر کنید.  

می توانید اجرای پلان خود را زمانی شروع کنید کە در فنلند Migri یا IOM آن را بررسی کردە است. ارایە دهندە خدمات در اجرای پلان بە شما کمک می کند.