شرح در دسترس بودن

خوش آمدید، این شرح در دسترس بودن ریاست امور مهاجرین می باشد


این شرح در دسترس بودن مربوط بە خدمات  http://voluntaryreturn.fiمی باشد و در مورخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٢ تنظیم / بە روز شدە است. این خدمات مشمول قانون ارایە خدمات دیجیتالی می باشد کە در آن در دسترس بودن خدمات سایت های انترنتی عمومی الزامی دانستە شدە است.

در دسترس بودن این خدمات توسط یک تشکیلات متخصص بیطرف ارزیابی شدە است

وضعیت در دسترس بودن خدمات دیجیتالی

تا حدودی الزامات در دسترس بودن برآوردە می کند.

محتوای غیر قابل دسترس

سایت انترنتی هنوز در تمام موارد الزامات را دارا نمی باشد

·         قابل درک: زیر نویس ویدیوها

محتوای غیر قابل دسترس و نواقص آن

در سایت انترنتی دو تا ویدیو وجود دارد کە زیر نویس آنها بە زبان انگلیسی است، هر چند کە زبان صحبت شدە در ویدیوها متفاوت است.

الزامات در دسترس بودن کە برآوردە نمی شوند
  • 3.1.1  زبان سایت

·         قابل درک: ترجمە جملە-Skip to Content

محتوای غیر قابل دسترس و نواقص آن

در این سایت انترنتی در همە نسخەهای زبان یک جملە بە زبان انگلیسی Skip to Content وجود دارد. این جملە بە زبانهای مختلف ترجمانی نشدە است.

الزامات در دسترس بودن کە بر آوردە نمی شوند
  • 2.4.1.  از بخشها بگذرید

آیا متوجە نواقصی در دسترسی بە خدمات دیجیتالی ما شدید؟ در بارە آن بە ما اطلاع دهید و ما برای اصلاح آن حداکثر تلاش خود را می کنیم

از طریق ایمیل return@migri.fi

مرجع نظارت کنندە

در صورتی کە در سایت متوجە مشکلات در دسترس بودن شدید، ابتدا بە ما یعنی بە نگاە دارندگان سایت بازخورد بدهید. دادن جواب ممکن است ١٤ روز طول بکشد. اگر از جوابی کە دریافت کردەاید راضی نبودید یا در طول مدت دو هفتە هیچ جوابی دریافت نکردید، می توانید بە ریاست اداری منطقەای جنوب فنلند راپور دهید یک پنجرە تازە باز می شود. در سایت ریاست اداری منطقەای جنوب فنلند دقیقا توضیح دادە می شود کە دادن راپور چگونە انجام می شود و چگونە بە موضوع رسیدگی می شود.

معلومات تماس با مرجع نظارت کنندە

معلومات تماس با مرجع نظارت کنندە

ریاست اداری منطقەای جنوب فنلند

شعبە نظارت بر در دسترس بودن

www.saavutettavuusvaatimukset.fi   

saavutettavuus(at)avi.fi

نمبر تیلفون مرکز 0295 016 000