کمک و حمایت برای بازگشت بە خانە

عودت داوطلبانە

ریاست امور مهاجرین و سازمان بین المللی مهاجرت IOMبە کسانی کە داوطلبانە بە وطن خود بر می گردند، کمک می کنند. کمک را از جملە می توان برای ترتیبات سفر، تکت های سفر و گرفتن اسناد دریافت کرد. شما همچنین می توانید کمک های مالی یا خدمات حمایتی را در وطن خود دریافت کنید.

تماس بگیرید

در مورد وضعیت خود بگویید و ما در پیش بردن کارها بە شما کمک می کنیم. تماس گرفتن شما را بە هیچ چیزی ملزم نمی کند.

تیلفون بزنید یا در واتس آپ پیام بفرستید: 0504138625
یا ایمیل بفرستید: return@migri.fi

لطفا توجە داشتە باشید کە WhatsApp (واتس آپ) وسیلەای امن برای رسیدگی کردن بە معلومات شخصی نیست. بنابراین برای مثال، کد شناسایی شخصی، شمارە مراجع، اسناد و مدارک یا معلومات حساس را با WhatsApp (واتس آپ) نفرستید.

کمک برای بازگشت

میزان کمکهای عودت داوطلبانە بستگی بە این دارد کە در چە مرحلەای درخواست کمک های عودت داوطلبانە را ارایە می دهید. همچنین همسر و اطفال شما هم کە با شما بر می گردند ممکن است این فرصت را داشتە باشند تا برای بازگشت کمک دریافت کنند کە بستگی بە این دارد کە پروسە درخواست آنها در فنلند چگونە بودە است.

کمکها در اساس بە صورت کمکهای غیر نقدی اعطا می شوند. این بە معنای خدمات یا کالاهای مختلفی می باشد کە برای مثال در راە انداختن کسب و کار خود، در تحصیل یا آموزش، در هزینەهای مسکن یا هزینەهای مراقبتهای صحی بە شما کمک می کنند.  

میزان کمکهای عودت داوطلبانە:

  • اگر شما در طول مدت ٣٠ روز بعد از ابلاغ اولین فیصلە پناهندگی یا کنسل کردن اولین درخواست پناهندگی برای کمکها درخواست کنید، می توانید مبلغ ٥٣٠٠ یورو کمک دریافت می کنید.
  • اگر بعد از گذشت بیشتر از ٣٠ روز پس از ابلاغ اولین فیصلە منفی پناهندگی یا کنسل کردن آن برای کمکهای عودت درخواست کنید، می توانید مبلغ ٢٠٠٠ یورو کمک دریافت کنید.
  • اگر شما بیشتر از ١ بار درخواست پناهندگی کردەاید، می توانید مبلغ ٢٠٠٠ یورو کمک دریافت کنید.  
  • اگر شما قربانی تجارت انسان هستید، می توانید مبلغ ٣٠٠٠ یورو کمک دریافت کنید،
  • اگر شما بە یک کشور دیگر عضو اتحادیە اروپا، یک کشور عضو توافقنامە شنگن یا چنان کشور ثالثی بر می گردید کە شهروندان آن برای ورود بە فنلند ویزە لازم ندارند، نمی توانید کمکهای عودت داوطلبانە را دریافت نمایید.
  • در صورتی کە برای شما کمکهای عودت داوطلبانە اعطا نشود، بە هر حال می توان هزینەهای معقول سفر ناشی از بازگشت را برای شما جبران کرد.

کمکها بر اساس شرایط شخصی:

شما می توانید بر اساس وضعیت و شرایط شخصی خود علاوە بر کمکهای عادی مبلغ ١٠٠٠ یورو کمکهای اضافی دریافت نمایید. بە عنوان مثال، سن، معلولیت، مریضی، وضعیت خانوادگی یا دلیل دیگری مشابە این دلایل می توانند روی نیاز بە کمکهای اضافی تأثیر بگذارند.

بە معلومات دقیقتر در بارە کمکها نگاە کنید <<

عودت داوطلبانە اینگونە انجام می شود   

1

گرفتن تماس  

از طریق تماس تیلفونی یا با فرستادن پیام واتس آپ تماس بگیرید: 0504138625

یا ایمیل بفرستید: return@migri.fi
بە شما کمک می کنیم تا بر اساس نیازهای خود پیش بروید.

رسیدگی

بعد از تماس گرفتن ما، در مورد یک نوبت ملاقات مشترک توافق می کنیم کە در آن می توانیم در بارە وضعیت زندگی شما و کمکها صحبت کنیم. برای انجام درخواست بە شما کمک می کنیم و برای شما تصمیم می گیریم.

2
3

بازگشت بە خانە

در فنلند، IOM (سازمان بین المللی مهاجرت) رهنمایی های مربوط بە عودت را ارایە می دهد، سفر بە کشور خودتان را رزرو می کند و بە شما کمک می کند تا جواز سفر بگیرید. کمکهای عودت را در کشور محل بازگشت دریافت می کنید.

سوالهای عمومی

چگونە برای کمکها درخواست کنم؟

از طریق تماس تیلفونی یا با فرستادن پیام واتس آپ با شمارە تیلفون050 413 8625  تماس بگیرید یا بە آدرس return@migri.fi ایمیل بفرستید. در بارە وضعیت شما صحبت می کنیم و درخواست شما را با هم خانەپوری می کنیم و همچنین اطمینان حاصل می کنیم از اینکە شروط عودت داوطلبانە موجود می باشند. پناهجویان از همان کمپ پذیرش پناهجویان کە منحیث مراجع آن راجستر شدەاند برای کمکهای عودت درخواست می کنند.

سازماندهی عودت چە مدت زمان طول می کشد؟

طول مدت سازماندهی عودت از جملە بستگی بە کشور مقصد بازگشت و اسناد مورد نیاز برای آنجا دارد. اگر شما تمام اسناد مورد نیاز را داشتە باشید، سازماندهی عودت حداقل دو هفتە طول می کشد. اگر بە خاطر اسناد مورد نیاز و بازگشت، انجام بررسی های زیادی لازم باشد، سازماندهی احتمال دارد چندین ماە طول بکشد.  

کمکهای عودت شامل چە چیزهایی می شود؟

کمکهای عودت شامل هزینەهای سفر، ترتیبات سفر و همچنین کمکهای کالایی می باشد کە منحیث کمک برای ادغام دوبارە  دادە می شوند.

کمکهای عودت کە شامل کمکهای نقدی می شود چە کمکهایی را در بر می گیرد؟

این کمکها منحیث کمکهای کالایی پرداخت می شوند.

کمکهای کالایی بە معنای خدمات، وسایل یا کالاهایی است کە برای ادغام دوبارە کمک می کنند. می توانید کمکهای کالایی را برای مثال جهت بدست آوردن وسایل یا مکانهای مورد نیاز برای راە انداختن کسب و کار خود، برای اجارە کردن خانە، جهت پرداخت هزینە شهریە مرکز آموزشی یا خرید خدمات مربوط بە مراقبتهای صحی استفادە کنید.

چە کسی بازگشت را سازماندهی می کند؟

سازمان بین المللی مهاجرت IOMبا همکاری Migri (ریاست امور مهاجرین) و کمپ پذیرش پناهجویان سفر بازگشت را سازماندهی می کند. کمکها در کشور خودتان توسط شریک قراردادی Migriپرداخت می شوند. سایر اقدام کنندگان دولتی مانند دولت کشور شما در سازماندهی اشتراک نمی کنند.

چە مقدار کمکهای عودت دریافت می کنم؟

اگر شما در طول مدت ٣٠ روز بعد از ابلاغ اولین فیصلە پناهندگی یا کنسل کردن اولین درخواست پناهندگی برای کمکها درخواست کنید، میزان کمک عودت مبلغ ٥٣٠٠ یورو می باشد. اگر بعد از گذشت بیشتر از ٣٠ روز پس از ابلاغ اولین فیصلە منفی پناهندگی یا کنسل کردن آن برای کمکهای عودت درخواست کنید، میزان کمک عودت مبلغ ٢٠٠٠ یورو می باشد. اگر شما بیشتر از ١ بار درخواست پناهندگی کردەاید، میزان کمک عودت مبلغ ٢٠٠٠ یورو می باشد.

اگر شما شهروند چنان کشوری هستید کە شهروندان آن برای ورود بە فنلند ویزە لازم ندارند، کمکهای عودت داوطلبانە بە شما تعلق نمی گیرد. با این حال، می توان هزینەهای سفر بە کشور خودتان را برای شما بازپرداخت کرد.

اگر شما قربانی تجارت انسان هستید، مبلغ ٣٠٠٠ یورو کمک برای شما اعطا می شود.

اگر شما در یک موقعیت آسیب پذیر هستید یا نیازهای ویژەای دارید، علاوە بر کمکهای عادی می توان مبلغ ١٠٠٠ یورو کمک اضافی بە شما اعطا کرد. همچنین می توانید برای کشورهایی کە نیاز بە ویزە ندارند هم کمکهای اضافی را دریافت نمایید.

معلومات بیشتر در مورد میزان کمکها در سایت انترنتی ذیل موجود است Vapaaehtoisen paluun tuki 2024–2025 – Maahanmuuttovirasto (migri.fi) .

چە کسی می تواند کمکهای عودت را دریافت کند؟

شروط لازمە دریافت کمکها، بازگشت دائمی و نیاز بە کمک می باشند. بازگشت دائمی بە معنای این است کە شما باید درخواست پناهندگی یا سایر درخواست های مربوط بە جواز اقامت و درخواست استیناف خود را  کە در جریان هستند، کنسل کنید. شما همچنین باید بە کشوری برگردید کە می توانید بعد از بازگشت بە صورت قانونی در آن اقامت داشتە باشید. کمکها را در اصل نمی توان چندین بار دریافت کرد. اگر شما قبلا برای برگشتن از اروپا کمک دریافت کردەاید، نمی توانید دوبارە آن را دریافت کنید.

آیا می توانم مطمئن باشم کە وقتی بە کشور خودم بر می گردم، کمکهای مالی موجود در کمکهای عودت را دریافت می کنم؟

 بلە می توانید. این کمکها همیشە در کشور خودتان از طریق یک ارایە دهندە قابل اعتماد، تأیید شدە ترتیب دادە می شوند. ریاست امور مهاجرین و IOM(سازمان بین المللی مهاجرت) همچنین پرداخت کمکها در کشور محل بازگشت را پیگیری می کنند. مقامات دولتی کشور خودتان در ترتیب دادن کمکهای کالایی دخالت نمی کنند.

تماس بگیرید

پیام واتس اپ بفرستید و یا تلفن کنید:

0504138625