معلومات در بارە سایت انترنتی

معلومات مربوط بە سایت انترنتی voluntaryreturn.fi


شما بە سایت انترنتی ریاست امور مهاجرین مراجعە کردەاید.

سایت انترنتی- Voluntaryreturn.fi کانال اطلاع رسانی ریاست امور مهاجرین می باشد کە هدف آن دادن یک تصویر کلی در بارە عودت داوطلبانە حمایت شدە می باشد. ممکن است در سایت انترنتی جواب مستقیمی برای وضعیت فردی خودتان پیدا نکنید. بە این دلیل در صورت ضرورت همچنین با قانون هم آشنا شوید.  

بە کار بردن معلومات شخصی در سایت انترنتی

ریاست امور مهاجرین مطابق با مقررە حفاظت معلومات اتحادیە اروپا (2016/679) و سایر قوانین مربوط بە بکار بردن معلومات شخصی، متعهد بە حفاظت از حریم خصوصی و معلومات شخصی بازدید کنندگان سایت انترنتی می باشد. استفادە از سایت انترنتی نیازی بە ثبت نام ندارد. ما معلوماتی را جمع آوری نمی کنیم کە از روی آنها بتوان یک بازدید کنندە فردی را شناسایی کرد.

حق نشر

بر اساس قانون حق نشر و اصلاحات بعدی انجام شدە در آن، حقوق مطالب نشر شدە در سایت انترنتی متعلق بە ریاست امور مهاجرین یا دیگر تولید کنندە معلومات می باشد کە در ضمن سند ذکر شدە است. درخواست می شود کە در موارد مربوط بە استفادە از مطالب با شعبە ارتباطات ریاست تماس بگیرید. 

شرط قانونی

تلاش می شود تا سایت انترنتی ریاست امور مهاجرین بە روز نگاە داشتە شود. اما بە هر حال، ریاست مسئولیتی در برابر خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از خطاهای احتمالی در محتوا ندارد. ریاست همچنین مسئولیتی در برابر مطالب تولید شدە توسط تولید کنندگان خارجی کە لینک آن از سایت انترنتی ریاست ایجاد شدە، ندارد. ریاست همچنین مسئولیتی در برابر خسارات ناشی از وقفە در استفادە از سایت های انترنتی یا دیگر اختلالات تخنیکی ندارد.  

لینک ها و شبکەهای اجتماعی

لینک های داخلی سرویس در اصل در همان پنجرە مرورگر باز می شوند. لینک های سرویس بە خارج از آن در یک پنجرە تازە مرورگر باز می شوند. اگر لینک شما را بە خارج از سایت انترنتی ریاست امور مهاجرین هدایت می کند، ریاست امور مهاجرین در برابر اینکە سایت مذکور چە نوع معلوماتی را جمع آوری می کند، مسئولیتی ندارد. برای مثال، ویدیوها در یوتوب قرار دارند کە از کاربران معلومات جمع آوری می کند. محتوای سایت انترنتی را می توان در تویتر و فیس بوک بە اشتراک گذاشت.

وقتی کە بە سایت های لینک شدە وارد می شوید، شروط استفادە از خود سایت مذکور تطبیق می شود. توصیە می کنیم کە جداگانە با سیاست حفاظت معلومات و بە کار بردن معلومات شخصی سایر سایت های دیگر آشنا شوید. ریاست امور مهاجرین در برابر بروز رسانی، انتشارات یا درستی معلومات ارایە شدە در سایت های انترنتی طرف های ثالث مسئولیتی ندارد. لینک های موجود در سایت انترنتی کە بە سایت انترنتی طرف های ثالث ختم می شود بە معنای این نیست کە ریاست امور مهاجرین در برابر عملکرد سایت انترنتی یا مطالب ارایە شدە یا خدمات و محصولات ذکر شدە در سایت انترنتی مسئول می باشد.

معلومات تماس با ما

برای سوالات مربوط بە سایت انترنتی می توانید از طریق ایمیل return@migri.fi با نگاە دارندگان و حفاظت کنندگان سایت انترنتی تماس بگیرید. ما همچنین با خوشحالی بە سوالات احتمالی مربوط بە حفاظت معلومات جواب می دهیم.