ریاست امور مهاجرین

عودت داوطلبانە

معینیت پذیرش
بازرس ارشد Niina Lääperi ،تلفون 0295433263
پروژە عودت (عودت داوطلبانە بە عراق، افغانستان و سومالی)
آمر پروژە Tarja Rantala، تلفون 0295433973
سخنگوی پروژە Akseli Saviranta، تلفون 0295433638

ایمیل پرسنل بە شکل firstname.lastname (at) migri.fi

ایمیل اداری این است: return(at)migri.fi
ایمیل سایت اینترنتی: info(at)voluntaryreturn.fi

آدرس پستی: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto
دفتر مرکزی: Opastinsilta 12 A, Helsinki

 

برای رسانەها

تلفون: 0295433037
ایمیل: media(at)migri.fi

 

نشانی ارتباطی راهنمایی کنندە عودت

 

معلومات بیشتر را می توانید از کمپ پناهندگان خودت دریافت کنید.

 

قربانیان تجارت انسان

سیستم کمک بە قربانیان تجارت انسان

تلفون: 0295463177 (٢٤ ساعتە)
ایمیل: ihmiskauppa.auttamisjarjestelma(at)migri.fi

معلومات در بارە سیستم کمک بە قربانیان تجارت انسان در آدرس ihmiskauppa.fi