مستقيما بە مندرجات منتقل شويد

سوال هایی کە اغلب پرسیدە می شوند

عودت داوطلبانە چیست؟

در سیستم عودت داوطلبانە موضوع این است کە شخص خارجی کە تقاضای حفاظت بین المللی (پناهندگی) کردە است، داوطلبانە بە وطن خود یا بە کشور دیگری کە او در آنجا جواز اقامت دارد باز می گردد. شخص می تواند یا در حالی کە پروسە پناهندگی او نیمە تمام است یا بعد از خاتمە پروسە پناهندگی برگردد. عودت داوطلبانە همیشە در درجە اول بە اشخاصی پیشنهاد می شود کە برایشان جواز اقامت دادە نمی شود یا بە کسانی کە شرایط لازم برای گرفتن پناهندگی را در کشور پذیرایی کنندە ندارند.

مسئولیت سازماندهی عودت داوطلبانە بر عهدە ریاست امور مهاجرین (Migri) و کمپ مهاجرین می باشد کە عودت کنندە در آنجا راجستر (ثبت) شدە است. در مسائل عودت داوطلبانە سازمان بین المللی مهاجرت IOM (International Organization for Migration) وابستە بە ملل متحد مهمترین شریک همکاری ریاست امور مهاجرین می باشد. IOM (آی او ایم) سفر عودت کنندەگان را سازماندهی می کند، بە عودت کنندەگان راهنمایی و مشورت می دهد و بە احتیاجات گروپهای ویژە رسیدگی می کند. ریاست امور مهاجرین در کشورهای محل عودت چندین ارایە دهندە خدمات یعنی سازمانها و موسسات محلی و بین المللی دارد کە از طریق آنها ریاست امور مهاجرین اطمیان حاصل می کند کە عودت در حد امکان بە خوبی پیش می رود.

سیستم عودت داوطلبانە بر اساس قانون اتباع خارجی و قانون پذیرش می باشد کە علاوە بر آن چوکات دقیقتر آن بە مانند مبالغ مساعدت در قانون مصوب وزارت امور داخلە تعیین شدە است.

مساعدت عودت چیست؟

مساعدتی کە برای عودت کنندە بی بضاعت جهت بازگشت دادە می شود کە بە او کمک می کند تا در وطن خود دوبارە استقرار پیدا کند. این مساعدت برای عودت کنندە شامل ارایە تکت طیارە برای سفر بە وطن، کمک برای مصارف فوری بعد از عودت و بخصوص از لحاظ مساعدت بزرگتر همچنین شامل مساعدت برای استقرار مجدد مثلا” در شکل راە اندازی کسب و کار (کمپنی) خود می باشد.

مساعدت عودت شامل چە چیزهایی می شود؟

این مساعدت شامل مصارف و هزینەهای سفر، سازماندهی سفر و همچنین مساعدتهایی کە برای کمک استقرار مجدد عودت کنندە دادە می شوند، می شود کە می تواند پول نقد یا مساعدتهای غیر نقدی باشد.

کمکهای نقدی موجود در مساعدت عودت شامل چە چیزهایی می شود؟

مساعدت را می توان بە صورت پول نقد یا کمکهای غیر نقدی پرداخت کرد.

مقصد از مساعدت نقدی پول نقد می باشد کە مبلغ ٢٠٠ یورو از آن در فنلند و بقیە پول در کشور محل عودت پرداخت می شود.

مقصد از مساعدت غیر نقدی خدمات، وسایل یا کالاهایی می باشد کە بە استقرار مجدد شما کمک می کنند. می توانید مساعدت غیر نقدی را مثلا” برای گرفتن جا و مکانی کە راە اندازی کسب و کار (کمپنی) احتیاج دارد یا خریدن وسایل مورد نیاز آن، کرایە کردن خانە، پرداخت مصارف و هزینەهای دورە تحصیلی مکتب یا خریدن خدمات مربوط بە علاج صحی استفادە کنید. در صورتی کە شما در بارە مساعدت غیر نقدی فکر می کنید، بهتر است کە شانسها و موقعیتهای خود را در وطن خود سبک و سنگین کنید. برای مثال روی موضوعات ذیل فکر کنید:

–  شما در حال بازگشت بە چگونە وضعیت و موقعیتی هستید؟

– شما قبلا” در وطن خود چە کار کردەاید؟

– شما بعد از عودت بە وطن خود بە چە چیزهایی احتیاج دارید؟

– شما چگونە می توانید بە بهترین وجە از مساعدتی کە بە شما ارایە شدە فایدە ببرید؟

در کمپ مهاجرین در بارە امکانات استفادە از مساعدت و اقدامات مربوط بە ترتیب دادن مساعدتهای غیر نقدی برای شما راهنمایی و مشاورە دادە می شود. مساعدتهای غیر نقدی در کشور محل عودت از طریق ارایە دهندە قابل اعتماد خدمات کە بە این مقصد ایجاد شدە و شما با آن همکاری خواهید کرد برای شما ترتیب دادە می شود.

چە مقدار مساعدت نقدی می توانم دریافت کنم؟

مبالغ مساعدت نقدی با توجە بە کشور محل عودت و وضعیت فردی شخص فرق می کند. وزارت امور داخلە با قانون مصوب میزان مبالغ مساعدت نقدی را جهت کمک بە عودت داوطلبانە تعیین می کند.

در تصدیق کردن مساعدت وضعیت فردی شخص مراجع مورد توجە قرار می گیرد. مساعدت را می توان بە صورت افزایش دادە شدە یا کاهش دادە شدە اعطا کرد و یا می توان از اعطا کردن آن بە طور کامل خودداری کرد.

چە وقت من باید فیصلە کنم کە آیا فقط مساعدت نقدی می خواهم یا مساعدت غیر نقدی؟

شکل مساعدت در هنگام ارایە درخواست یعنی در زمان حضور در فنلند انتخاب می شود و آنرا نمی توان بعد از عودت دیگر تغییر داد. بە هر حال می توانید اگر هنوز در فنلند هستید، شکل مساعدت را قبل از عودت تغییر دهید، هر چند کە درخواست انجام هم شدە باشد.

چە وقت می توانم مساعدت عودت را تقاضا کنم؟

مساعدت عودت را می توان در هر مرحلەای از پروسە پناهندگی تقاضا کرد.

از کجا می توانم مساعدت عودت را تقاضا کنم؟

پناهجویان مساعدت عودت را از همان کمپ مهاجرینی کە آنها در آنجا بە حیث مشتری (مراجع) ثبت شدەاند تقاضا می کنند.

خدمات پذیرش کە کمپ مهاجرین بە من ارایە می داد متوقف شدەاند و من بە صورت غیر قانونی در کشور ماندەام. آیا باز هم می توانم مساعدت عودت را تقاضا کنم؟

می توانید. تقاضانامە را در آنوقت باید بە ریاست امور مهاجرین تحویل داد. با آدرس ایمیل ذیل return@migri.fi  تماس بگیرید.

آیا می توانم مساعدت عودت دریافت کنم؟

از جملە شرایط لازم برای گرفتن مساعدت بازگشت دائمی و نیاز داشتن بە کمک است. مقصد از بازگشت دائمی این است کە شما باید درخواست پناهندگی خود را یا دیگر درخواستهای مربوط بە اقامت را کە در جریان هستند و درخواست استیناف خود را کنسل (باطل) کنید. همچنین شما باید بە کشوری برگردید کە در آنجا میتوانید و میخواهید بعد از عودت ماندگار شوید. شما فقط در صورتی مساعدت دریافت می کنید کە خودتان توان مالی برای پرداخت مصارف لازم برای سفر را نداشتە باشید. مساعدت عودت را در اصل نمی توان چند بار دریافت کرد، بنابراین اگر شما قبلا” برای برگشتن از اروپا مساعدت عودت دریافت کردەاید، نمی توانید دوبارە آنرا دریافت نمایید.

برای تقاضای جواز اقامت کاری بە فنلند آمدم و در جواب این تقاضایم جواب منفی گرفتم. آیا من حق گرفتن مساعدت عودت را دارم؟

مساعدت عودت تنها برای کسانی می باشد کە در فنلند تقاضای حفاظت بین المللی (پناهندگی) کردەاند. در صورتی کە از فنلند تقاضای حفاظت بین المللی نکردەاید در زمرە دریافت کنندگان مساعدت عودت بە حساب آوردە نمی شوید.

من در فنلند تقاضای حفاظت بین المللی کردەام و در جواب این درخواست خود جواب منفی گرفتم. بعد از آن جواز اقامت کاری بە مدت یک سال دریافت کردم. اکنون در جواب تقاضای تمدید جواز کاری خود جواب منفی گرفتم و فیصلە دیپورت کردن بە وطن خودم را دریافت نمودەام. آیا هنوز هم می توانم مساعدت عودت دریافت کنم؟  

اگر شما در فنلند با جواز اقامتی زندگی کردەاید کە دیگر تمدید نمی شود، معمولا” حق دریافت کردن مساعدت عودت ریاست امور مهاجرین را ندارید. بە هر حال می توانید از شعبە امور اجتماعی (سوسیال) شهر محل بود و باش خود در بارە مساعدتهای ممکن سوال کنید. در موارد نامعلوم و نامشخص می توانید از ریاست امور مهاجرین از آدرس ایمیل ذیل return@migri.fi درخواست کمک کنید.

من در فنلند دارای پناهندگی/ حفاظت ثانوی (حفاظت درجە دو) می باشم. آیا می توانم مساعدت عودت دریافت نمایم؟

در اصل نمی توانید. در این مورد هم می توانید از ریاست امور مهاجرین از آدرس ایمیل ذیل return@migri.fi درخواست کمک کنید. در صورتی کە حفاظت بین المللی (پناهندگی) شما کنسل شدە باشد، احتمال دارد کە بتوانید مساعدت عودت را دریافت نمایید. مساعدت عودت را بە هر حال نمی توان دریافت کرد در صورتی کە جواز اقامت برای اقامت در فنلند وجود داشتە باشد. می توانید از شعبە امور اجتماعی (سوسیال) شهر محل بود و باش خود در بارە مساعدتهای ممکن سوال کنید.

چگونە می توانم مساعدت عودت را جهت استفادە دریافت کنم؟

اگر شما بە عنوان شکل مساعدت فقط مساعدت نقدی را انتخاب کردەاید، مبلغ ٢٠٠ یورو در فنلند برای شما پرداخت میشود و بقیە پول مساعدت در دفتر IOM (آی او ام) در کشور محل عودت برای شما پرداخت می شود. شما باید بعد از بازگشت با دفتر IOM تماس بگیرید و با آنها قرار ملاقات بگذارید و درخواست مساعدت نمایید. نشانی ارتباطی دفتر را در هنگام رفتن از فنلند از IOM دریافت می کنید.

در صورتی کە شما بە عنوان شکل مساعدت کمکهای غیر نقدی را انتخاب کردەاید، قبل از عودت مبلغ ٢٠٠ یورو در فنلند برای شما پرداخت میشود. وقتی کە بە کشور محل عودت رسیدید با ارایە دهندە خدمات کە برای شما تعیین شدە تماس بگیرید کە آن هم مساعدتهای غیر نقدی را برای شما ترتیب می دهد. مساعدت غیر نقدی بر اساس پلان و برنامەای کە بە همراە شما تنظیم شدە ترتیب دادە می شود. در کشور محل عودت، در اولین ملاقات با ارایە دهندە خدمات مبلغ ٣٠٠/٥٠٠ یورو دیگر پول نقد برای شما پرداخت می شود.

من پاسپورت ندارم و می خواهم داوطلبانە بە وطن خودم برگردم. چە کار باید بکنم؟

IOM (آی او ام) سفر عودت شما را سازماندهی می کند، بنابراین آنها در گرفتن پاسپورت بە شما کمک می کنند. این پروسە بستگی بە کشور محل عودت دارد. برای بعضی از کشورهای نادر مسئولین حکومتی فنلند می توانند خودشان اسناد بازگشت را درست کنند ولی معمولا” مسئولین سفارت کشور خودت می خواهند قبل از درست کردن پاسپورت موقت شما را شناسایی کنند.

آیا می توانم فیصلە عودت را کنسل (باطل) کنم؟

می توانید هر وقت کە بخواهید حتی در میدان هوایی قبل از رفتن طیارە فیصلە عودت خود را کنسل کنید.

بین عودت داوطلبانە و دیپورت کردن چە تفاوتی وجود دارد؟

وقتی کە داوطلبانە عودت می نمایید، شما وقت دارید کە برای رفتن خود را آمادە کنید و عودت بە حیث یک مسافر عادی و با یک پرواز مسیر عادی انجام خواهد شد. برای شما این امکان وجود دارد تا عودت و زمان بعد از عودت را پلان گذاری کنید و با خویشاوندان خودتان در وطن خود تماس بگیرید. می توانید برای استقرار مجدد مساعدت عودت دریافت نمایید.

دیپورتی را پولیس اجرا می کند. تاریخ بازگشت لزوما” از قبل بە شما اطلاع دادە نمی شود و بدین ترتیب وقت ندارید تا برای رفتن خود را آمادە کنید. عودت دادن بە شیوەای کە پولیس آمادە کردە انجام می شود. برای شما این امکان وجود ندارد تا عودت خود را پلان گذاری کنید و برای استقرار مجدد هم مساعدت عودت دریافت نخواهید کرد.

برای بدست آوردن معلومات بیشتر در این بارە با کمپ مهاجرین خودتان یا با ریاست امور مهاجرین از طریق آدرس ایمیل return@migri.fi  تماس بگیرید.