مستقيما بە مندرجات منتقل شويد

Published 01.02.2020

سازندەگان پل – نقش دیاسپورا (جوامع دور از وطن) در رشد و توسعە سومالی و شاخ آفریقا

الگوهای کار و فعالیت برای نمایندەگان دیاسپورا (جوامع دور از وطن) و ارگانهایی کە با آنها کار می کنند   در طول مدت خزان ٢٠١٩ پروژە پروسە گفتگو (Dialogiprosessi-hanke) انجام شد کە مقصد از آن این بود تا نظرات خود دیاسپورا (جوامع دور از وطن) را در بارە امکان مشارکت شان در بازسازی و پیشبرد…

بیشتر بخوانید: سازندەگان پل – نقش دیاسپورا (جوامع دور از وطن) در رشد و توسعە سومالی و شاخ آفریقا

Published 14.01.2019

changes-to-support-for-assisted-voluntary-return-in-kind-assistance-rises

   کمکهای عودت داوطلبانە تغییر پیدا می کنند، کمکهای غیر نقدی افزایش پیدا می کنند

بیشتر بخوانید: changes-to-support-for-assisted-voluntary-return-in-kind-assistance-rises

Published 04.01.2019

این صفحەها محصول پروژە عودت (AUDA) هستند

اسم کامل پروژە، عودت داوطلبانە بە عراق، افغانستان و سومالی می باشد. این یک پروژە مشترک ریاست امور مهاجرین، وزارت امور خارجە و مرکز کنترل بحران می باشد کە در آن سیستم عودت داوطلبانە را توسعە می دهیم از جملە با همکاری مشترک بە همراە کشورهای دیگر اتحادیە اروپا و کشورهایی کە بە آنها عودت…

بیشتر بخوانید: این صفحەها محصول پروژە عودت (AUDA) هستند