مستقيما بە مندرجات منتقل شويد

Published 04.01.2019

این صفحەها محصول پروژە عودت (AUDA) هستند

اسم کامل پروژە، عودت داوطلبانە بە عراق، افغانستان و سومالی می باشد. این یک پروژە مشترک ریاست امور مهاجرین، وزارت امور خارجە و مرکز کنترل بحران می باشد کە در آن سیستم عودت داوطلبانە را توسعە می دهیم از جملە با همکاری مشترک بە همراە کشورهای دیگر اتحادیە اروپا و کشورهایی کە بە آنها عودت می شود. پروژە از جملە بە حیث تبلیغات اطلاع رسانی در شبکەهای اجتماعی بە نام Turn Life On دیدە می شود. پروژە آودا (AUDA) بخشی از بودجە خود را از صندوق پناهندگی، مهاجرت و جا افتادن اتحادیە اروپا (AMIF) می گیرد.