مستقيما بە مندرجات منتقل شويد

می توانید کمک و حم ایت مالی دریافت کنید

آیا شما بدون اجازه اقامت در فنلاند مانده اید؟ آیا به فکر بازگشت به کشور خود هستید؟

اداره مهاجرت و سازمان بینا لمللی مهاجرت )IOM( به ا شخاصی که داوطلبانه به کشور خود برمی گردند کمک می کنند. از جمله در امر سازماندهی سفر، بلیط های مسافرتی و تهیه مدارک می توان کمک دریافت نمود. می توانید برای وفق یابی مجدد کمک دریافت کنید.

مرحله 1. تماس بگیرید

اداره مهاجرت برای درخواست بازگشت داوطلبانه راه نمایی و کمک می کند.

Kuvakepalkki - info, ihmishahmo, dokumentit

بهترین راه برای تم اس گرفتن را برای خود انتخاب کنید :

Kuvake – puhelinبا تلفن کردن یا ارسال پیام واتساپ به شماره 8625 413 050

Kuvake - tietokoneست الکترونیکی :return@migri.fi

مرحله 2. بررسی

اداره مهاجرت درخواست شما را بررسی می کند. در تصمیم گیری، شرایط زندگی شما در کلیت مورد توجه قرار می گیرد. از جمله به وضعیت خانوادگی و وضعیت سلامتی شما در تصمیم گیری توجه می شو.

Otsikkopalkki - dokumentti, käsittely, perhesuhteet

اداره مهاجرت برای وفق یابی مجدد یا کمک نقدی ارائه می کند و یا کمک کالائی. کمک کا لائی می تواند کمک برای دریافت مسکن، تحصیلات یا کار و یا مث ًلا برای راه اندازی کسب و کار باشد.

اداره مهاجرت از پلیس می پرسد و ا طمینان حاصل می کند که آیا بازگشت داوطلبانه ممکن است یا خیر. پیش از ا نجام تصمیم گیری برای کمک، شما باید درخواست اجازه اقامت و تقاضای تجدید نظر اح تمالی خود را لغو کنید.

وقتی که تصمیم ا تخاذ شد، اداره مهاجرت آن را برای )IOM(ارسال می کند تا این سازمان سازماندهی بازگشت را آغاز کند.

مرحله 3. بازگشت به خانه

IOM به زبان های متعددی به شما مشاوره بازگشت ارائه می کند و سفر برگشت به کشور خود را برایتان تهیه می کند. در صورتی که شما گذرنامه نداشته باشید، به شما کمک خواهد شد که از سفارت کشور خود مدرک مسافرتی تهیه کنید. در صورتی که مشکل پزشکی داشته باشید، این موضوع در برنامه ریزی بازگشت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Kuvake: dokumentit-prosessi
این موارد در فنلاند برای شما ترتیب داده می شود:

  • مدارک مسافرتی و بلیط های مسافرتی
  • مدارکی که در اختیار مسئولین فنلاند بوده است
  • درصورتیکهبرایشماکمکنقدییاکمککا لائیپذیرفته شده باشد، بابت بزرگسال 200 یورو و بابت کودک 100 یورو وجه نقد دریافت خواهید کرد.
  • اطلاعات تماس مربوط به دریافت کمک بازگشت در کشور خود

Kuvake - setelit
در صورتی که کمک را به صورت نقدی انتخاب کرده اید، پس از بازگشت به کشور خود با دفتر)IOM( تماس بگیرید. از آ نها بقیه کمک بازگشت را دریافت خواهید کرد.

Kuvake - työkalut
در صورتی که کمک کالائی را انتخاب کرده اید، با نهاد همکار محلی تماس بگیرید. پس از بازگشت به کشور خود در مورد استفاده از کمک برنامه ریزی خواهید نمود و کمک را در شکل وسیله یا خدمات دریافت خواهید کرد.

IOM در فرودگاه ها به شما کمک خواهد کرد و در نقل و انتقال تا شه ر خودتان شما را یاری خواهد نمود.