دری

زندگی خودت را اکنون ادامە بدە.

در نهایت زمانی کە از درخواست پناهندگی خود جواب منفی گرفتید، شما وقت دارید کە روی عودت داوطلبانە اندیشە کنید. شما می توانید بە علاوە تکتهای سفر برای شروع کردن تحصیلات و یا مشغول بە کار شدن در وطن خودتان کمک دریافت کنید.

انتظار کردن زندگی شما را بە پیش نمی برد.

درس خواندن

نمی توانی درس بخوانی

خانوادە

نمی توانی خانوادە خود را پیش خود بیاورید

کار کردن

نمی توانی بە صورت قانونی کار کنی

خانە

نمی توانی خانە دائم داشتە باشی

بدون اقامت در فنلند

نمی توانی درس بخوانی
نمی توانی خانوادە خود را پیش خود بیاورید
نمی توانی بە صورت قانونی کار کنی
نمی توانی خانە دائم داشتە باشی

می توانی برای جا افتادن دوبارە درخواست کنی

کمک نقدی

یا

کمک غیر نقدی، برای مثال کمک برای جا افتادن، برای مشغول بە کار شدن و یا ساکن شدن

کمکهای عودت داوطلبانە بە شما کمک می کند تا زندگی را در وطن خود ادامە دهید. می توانید بە عنوان کمک، پول نقد و یا کمکهای غیر نقدی را انتخاب کنید کە می تواند برای نمونە کمک بە بنیاد کردن کمپنی خود و یا زندگی کردن، بە مطابق آرزوهای خودت باشد.

دستورالعمل های اقدام کردن

با کمپ پناهجویان و یا راهنمایی کنندە
عودت تماس بگیرید
فرم درخواست را خانە پوری کنید
بە همراە کارمند
برای ترتیب دادن سفر
بە شما کمک می شود
شما در تاریخ توافق شدە
بە وطن خود بر می گردید

در گفتگوها شرکت کن

در بارە عودت داوطلبانە از افراد مسلکی سوال کن
و با کسانی کە برگشتند گفتگو کن

عودت داوطلبانە

قصەهای کسانی کە برگشتەاند