مستقيما بە مندرجات منتقل شويد

عودت داوطلبانە مساعدت شدە

در سیستم عودت داوطلبانە موضوع این است کە شخص خارجی درخواست کنندە حفاظت بین المللی (پناهندگی) کە نمی تواند یا نمی خواهد در کشور پذیرایی کنندە بماند بە وطن خودش یا بە کشور محل عزیمت یا بە کشور دیگری کە او در آنجا اجازە اقامت دارد عودت می نماید. عودت داوطلبانە همیشە در درجە اول بە شخصی پیشنهاد می شود کە بە او اجازە اقامت دادە نمی شود یا کسی کە شرایط گرفتن پناهندگی از کشور پذیرایی کنندە را ندارد.

عودت داوطلبانە یک روش احترام کنندە ارزش انسانی است برای عودت بە وطن خود و جا افتادن دوبارە. عودت کنندە خودش در بارە عودت کردن خود فیصلە می کند و از جملە در بارە زمان مناسب عودت با ارگانهای سازمان دهندە گفتگو می کند. فیصلە در بارە عودت را می توان هر وقت حتی در میدان هوایی قبل از سوار شدن بە طیارە کنسل کرد.

برای عودت کنندە بی بضاعت می توان جهت عودت مساعدت اعطا کرد در صورتی کە حرف از عودت داوطلبانە مساعدت شدە باشد. عودت کنندە می تواند غیر از تکت های سفر یا پول نقد یا مساعدتهای غیر نقدی دریافت کند کە بە وسیلە آنها او می تواند در وطن خودش زندگی را شروع کند. بە این جا افتادن دوبارە گفتە می شود. اصطلاح بین المللی برای عودت داوطلبانە مساعدت شدە و جا افتادن دوبارە Assisted Voluntary Return and Reintegration یعنی آورر (AVRR) می باشد.

سازماندهی عودت داوطلبانە بر عهدە ریاست امور مهاجرین (Migri) و کمپ پناهندگانی می باشد کە عودت کنندە در آنجا ثبت شدە است. در مسائل عودت داوطلبانە سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) وابستە بە ملل متحد مهمترین همکار تشریک مساعی ریاست امور مهاجرین می باشد. ریاست امور مهاجرین در کشورهای محل عودت چندین ارایە دهندە خدمات از جملە سازمانها و موسسات محلی و بین المللی دارد کە از طریق آنها ریاست امور مهاجرین اطمیان پیدا می کند کە عودت در حد امکان بە خوبی پیش می رود.

عودت ادامە زندگی و شروع دوبارە را ممکن می سازد

مساعدت برای عودت داوطلبانە پدیدە جدیدی نیست. در فنلند عودت های داوطلبانە مساعدت شدە از همان سال ١٩٩٨ سازماندهی شدە است. با تغییر قانون کە در تاریخ ١/٧/٢٠١٥ اجرایی شد عودت داوطلبانە بە حیث بخشی از حوزە فعالیت کمپ پناهندگان تثبیت شد. تعداد عودت کنندەگان در سالهای گذشتە هم در فنلند و هم در دیگر ممالک اروپایی افزایش یافتە است. وقتی کە در سال ٢٠١٤ تعداد عودت کنندەگان ٣١٨ نفر بودە، در سال ٢٠١٦ تعداد عودت کنندەگان از طریق عودت داوطلبانە مساعدت شدە ٢١١٦ نفر بودە است. در سال ٢٠١٧ تعداد ١٤٢٥ نفر از این فرصت استفادە کردەاند.

در سالهای گذشتە بیشترین افراد بە عراق عودت کردەاند و عمومی ترین دلیل برای عودت آنها گرفتن فیصلە منفی پناهندگی بودە است. برای کسی کە فیصلە منفی پناهندگی گرفتە است عودت داوطلبانە از هر لحاظ انتخاب بهتری است از دیگر اقدامات مقامات حکومتی کە برای دیپورت کردن از کشور انجام می شود.

همچنین بعضی از کسانی کە بە فنلند آمدەاند خودشان تصمیم می گیرند کە پروسە درخواست پناهندگی و اجازە اقامت خود را مثلا” بە خاطر اعضای خانوادە باقیماندە در وطن یا بە خاطر تغییر شرایط وطن خودشان خاتمە دهند. تعداد قابل توجە بیشتری از درخواست کنندەگان پناهندگی کە فیصلە منفی پناهندگی گرفتەاند با پول خود از فنلند خارج شدەاند تا اینکە از طریق گرفتن مساعدت خارج شدە باشند. بە هر حال آمار مربوط بە آنها ناقص است بە این خاطر کە بسیاری در بارە رفتن خود بە کسی خبر نمی دهند.

عودت داوطلبانە مساعدت شدە فواید اجتماعی روشنی دارد. این سبب پیشرفت و ترقی جا افتادن پایدار می شود و بە رشد و ثبات عودت کمک می کند. بە علاوە اینکە مساعدت عودت داوطلبانە خواست کسانی را کە فیصلە منفی پناهندگی گرفتەاند برای ماندن در کشور پذیرایی کنندە بدون اجازە اقامت کم می کند.

کسی کە بە صورت داوطلبانە عودت می کند مساعدت دریافت می کند

مساعدت عودت داوطلبانە بستە بە تشخیص می باشد. این مساعدت برای افراد بی بضاعتی می باشد کە درخواست حفاظت بین المللی (پناهندگی) کردەاند یا کسانی کە از درخواست پناهندەگی جواب منفی گرفتەاند و می خواهند بە صورت داوطلبانە بە کشور محل عزیمت خود بە شکل دایمی عودت نمایند. مقصد از درخواست کنندە پناهندەگی شخص خارجی می باشد کە درخواست حفاظت و حق اقامت در کشور مهمان می کند. همچنین این مساعدت را افرادی می توانند دریافت کنند کە قربانی تجارت انسان شدەاند و در فنلند شهر محل اقامت ندارند و همچنین کسانی کە جایگاە حفاظت بین المللی (پناهندگی) آنها کنسل شدە یا بە حالت تعلیق درآمدە است.

باشندەگان کمپ پناهندگان می توانند از کمپ پناهندگی خود درخواست مساعدت عودت داوطلبانە نمایند. در صورتی کە عودت کنندە دیگر در کمپ پناهندگان بە حیث باشندە ثبت نشدە است ریاست امور مهاجرین بر اساس درخواست او مساعدت را تصدیق می کند.

vepst

مساعدت عودت داوطلبانە پول نقد یا خدمات می باشد

دوبارە عودت کنندە بە کشور محل عزیمت خود می تواند پول نقد، مساعدت غیر نقدی یا هر دو اینها را دریافت نماید. در سازمان دادن عودت همیشە کوشش می کنیم تا وضعیت فردی شخص و احتیاجات او را مورد توجە قرار دهیم. برای شخصی کە در جایگاە آسیب پذیری باشد می توان مساعدت افزایش دادە شدە اعطا کرد. مساعدت عودت داوطلبانە کمک می کند تا در وطن خود زندەگی دوبارە شروع کنید.

مقدار مساعدت نقدی بستگی بە این دارد کە شخص بە کدام کشور و بە چە نوع شرایطی عودت می کند. برای شخصی کە بە صورت داوطلبانە بە وطن خودش عودت می کند می توان مساعدت نقدی حداکثر تا ١٥٠٠ یورو و برای شخص زیر سن کە بە همراە فامیل خود عودت می کند تا ٧٥٠ یورو اعطا کرد. مقدار مساعدت نقدی افزایش دادە شدە ٢٠٠٠ یورو می باشد. این نوع مساعدت را می توان برای مثال بر اساس معلولیت یا مریضی دریافت کرد. در سال ٢٠١٧ عدە بیشتری از عودت کنندەگان مساعدت نقدی از ٨٠٠ تا ١٠٠٠ یورو دریافت کردند.

مساعدت غیر نقدی می تواند بە شکل وسایل رفاهی یا خدمات باشد. عودت کنندە می تواند بە عنوان مثال برای بدست آوردن خانە و پرداخت کرایە خانە، تحصیل، بدست آوردن خدمات صحی، مشغول بە کار شدن یا درست کردن کمپنی خرد خود کمک دریافت نماید. عودت کنندە خودش فیصلە می کند مساعدتهای دریافتی غیر نقدی را برای چە استعمال کند. این مساعدتها برای فعالیتهایی کە غیر قانونی طبقە بندی شدەاند اعطا نمی شوند.

برای بزرگسالانی کە بە صورت داوطلبانە عودت می کنند می توان حداکثر تا ٥٠٠٠ یورو مساعدت غیر نقدی اعطا کرد. برای طفلی کە بە همراە فامیل خود عودت می کند می توان حداکثر تا ١٥٠٠ یورو مساعدت غیر نقدی اعطا کرد.

عودت داوطلبانە در عمل

ترتیب دادن عودت داوطلبانە از زمان تقدیم درخواست بە طور متوسط دو هفتە طول می کشد. برای عودت کنندە پول تکت رفتن بە وطن پرداخت می شود و اگر عودت کنندە پاسپورت ندارد بە او در گرفتن جواز سفر کمک می شود. عودت کنندە بە مانند هر مسافر دیگری بدون همراە بودن مامورین دولت با پرواز عادی در جمع دیگر مسافرین سفر می کند.

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) بە ترتیب دادن سفر رسیدەگی می کند، در میدان هوایی و در هنگام سفر بازگشت بە عودت کنندە کمک می کند و همچنین بعد از عودت هم معمولا” کمک ارایە می دهد. سالخوردەگان، مریضان، خانوادەها و همچنین اطفال و زنانی کە بە تنهایی سفر می کنند می توانند در صورت ضرورت در هنگام سفر خدمات مخصوص دریافت نمایند.

عودت کنندەای کە برای او مساعدت نقدی موافقت شدە است، بعد از عودت با دفتر محلی IOM یا با کدام ارایە دهندە دیگر خدمات کە با او توافق شدە تا بە پرداخت مساعدتهای نقدی و غیر نقدی رسیدگی کند، ارتباط می گیرد. بستە بە کشور محل عودت مساعدت یا از طریق انتقال بە حساب بانکی، بە صورت دستی یا از طریق چک بانکی پرداخت می شود. معمولا” دریافت کردن مساعدت عودت بستە بە چگونگی ترتیب دادن آن چند هفتە طول می کشد.

عودت کنندەای کە مساعدتهای غیر نقدی را انتخاب کردە باید در کشور محل عودت با ارگانی کە مساعدت را ترتیب دادە یعنی دفتر محلی IOM یا با کدام ارایە دهندە دیگر خدمات کە ریاست امور مهاجرین انتخاب کردە ارتباط بگیرد. عودت کنندە در صورتی کە خودش بخواهد می تواند قبل از عودت در بارە نحوە استفادە از مساعدتهای غیر نقدی گفتگو کند و او نشانی ارتباطی ارایە دهندە خدمات مساعدتهای غیر نقدی را قبل از رفتن از فنلند از کمپ مهاجرین و / یا از نمایندە IOM دریافت می نماید. ارایە دهندە خدمات و عودت کنندە با هم در بارە جا افتادن دوبارە پلان گذاری می کنند کە می تواند از چند هفتە تا چند ماە طول بکشد.

اگر اجازە اقامت نگرفتەاید عودت داوطلبانە اولاترین شیوە عودت می باشد

در فنلند فیصلەهای پناهندگی بر اساس قوانین اتحادیە اروپا و دیگر قراردادهای بین المللی انجام می شود. درخواست پناهندەگی هر کس بە صورت فردی مورد رسیدەگی و تحقیق قرار می گیرد. ریاست امور مهاجرین در فیصلەهای پناهندگی قانون امور خارجیان را رعایت می کند کە در آن حقوق بشر، قانون اساسی و ممنوعیت بازگرداندن مورد توجە قرار گرفتە است.

فقط خواست شما برای ماندن در فنلند، فقر، مشکلات اقتصادی، سن، مسلک یا انگیزە بالا برای کار کردن برای گرفتن پناهندگی یا اجازە اقامت کفایت نمی کنند. همچنین اجازە اقامت یا حفاظت بین المللی بە مطابق آنچە در قانون امور خارجیان آمدە هم دادە نمی شود اگر شرایط درخواست کنندە در وطن خودش طوری هستند کە برای دادن پناهندگی بە او دلایلی وجود ندارد. این بسیار غیر محتمل است کە مثلا” شخصی کە از یک کشور عضو اتحادیە اروپا آمدە است از فنلند پناهندگی بگیرد چرا کە بە مانند دیگر ممالک اروپایی فنلند هم تمام دیگر کشورهای دیگر اروپایی را امن بە حساب می آورد.

پناهندگی یا حفاظت بین المللی بە شخصی دادە می شود کە در صورتی کە بە منطقە خودش عودت دادە شود خطر جدی شخصی او را تهدید نماید. در صورتی کە شخص بتواند در داخل وطن خودش از یک منطقە بە منطقە دیگر فرار کند، معمولا” برای او پناهندگی دادە نمی شود. از جملە شرایط گرفتن پناهندەگی این است کە شخص دلایل محکمی داشتە باشد دال بر اینکە بترسد تا بە خاطر نژاد، دین، ملیت، تعلق داشتن بە یک گروە اجتماعی خاص یا نظرات سیاسی مورد اذیت و آزار قرار گیرد.

معیارهای دقیقتر برای دادن پناهندەگی در قانون امور خارجیان و همچنین قراردادهای بین المللی کە فنلند بە آنها متعهد شدە است، تعیین شدە است.

بود و باش در فنلند بدون داشتن اجازە اقامت

درخواست کنندە پناهندگی می تواند در تمام مدت زمانی کە بە درخواست پناهندگی او رسیدەگی می شود در فنلند ساکن باشد حتی اگر او ویزا یا اجازە اقامت نداشتە باشد. سکونت او بە هر حال غیر قانونی می شود زمانی کە درخواست کنندە پناهندگی با وجود گرفتن فیصلە منفی پناهندگی در کشور فنلند بماند.

در فنلند اجازە اقامت از لحاظ تعلق گرفتن حقوق و امتیازات ضروری و لازم می باشد. در صورتی کە شخص اجازە اقامت نداشتە باشد او نمی تواند مشغول بە کار شود و برای او حقوق بیکاری پرداخت نمی شود. این بە نوبە خود با عث این می شود کە کسانی کە حق ندارند بە صورت قانونی در فنلند اقامت داشتە باشند در خطر بزرگی قرار دارند کە بە حاشیە راندە شوند، بە طرف جرم و جنایت راندە شوند یا اینکە مورد سوء استفادە گروههای مجرم یا تجارت کنندەگان انسان قرار گیرند. بە این دلیل برای کسی کە بدون اجازە اقامت یا پناهندگی می باشد عودت داوطلبانە بهترین راە حل است.

اگر شخص شرایط گرفتن اجازە اقامت را نداشتە باشد ولی راضی نباشد کە بە صورت داوطلبانە عودت نماید موضوع دیپورت کردن او از کشور بە پولیس انتقال پیدا می کند. پولیس در بارە آمادگی گرفتن برای دیپورت بە درخواست کنندە خبر می دهد. در این حالتها هم قبل از دیپورت کردن اول امکان عودت داوطلبانە برای افراد پیشنهاد می شود.