Caawimaadda iyo taageerada dib ugu laabashada

Dib u laabashada ikhtiyaariga ah

Hoggaanka Socdaalka (Migri) iyo ururka caalamiga ah ee qaabilsan arrimaha dadka muhaajiriinta ah ee loo yaqaan IOM, ayaa waxaa ay caawiyaan dadka sida ikhtiyaarkooda ah dib ugu laabanaaya dalkooda. Waxyaabaha lagaa caawinaayo waxaa ka mid ah diyaarinta safarka, tigidka diyaaradda iyo raadinta dukumintigii lagu safri lahaa. Waxaa kaloo dalkaaga hooyo ku heli kartaa taageero dhaqaale ama adeegyo kale ah.

La soo xiriir

Sheeg xaaladdaada, annaga ayaa ku caawinaynna. Ma jiraan wax waajib ah oo ka dhalanaaya la soo xiriiristaas.

Na soo wac ama waxaad noo soo dirtaa farriin dhanka Whatsapp-ka ah: 050 413 8625
Ama noo soo dir iimeylka: return@migri.fi

Fadlan waxaad fiiro gaar ah u yeelataa arrinka ah, in WhatsApp-ku aanu ahayn qalab ammaankiisu sugan yahay oo lagu falanqayn karo macluumaadka shakhsi ahaaneed. Sidaas awgeed ha ku soo dirin WhatsApp-ka, tusaale ahaan, taariikhda dhalashada iyo nambarka diiwaanka (henkilötunnus), nambarka macmiilka, dukumintiyo iyo maclumaadka xasaasiga ah ee aan la shaacin karin.

Taageerada dib u laabashada

Qaddarka ama cadadka taageerada dib u laabashada ikhtiyaariga ah waxaa ay ku xiran tahay, hadba xilliga ama wakhtiga aad samaysay ama dhigtay codsiga taageerada dib u laabashada ikhtiyaariga ah. Sidoo kale waxaa suuraggal ah in lammaanaha iyo carruurta kula laabanaaya ay iyaguna helaan taageerada dib u laabashada, taasoo ay ku xiran tahay goorma ayaa hawlahooda codsiga ay ka socdeen dalkaan Finland gudihiisa.

Taageerada waxaa inta badan lagu bixiyaa qaabka ah caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki). Waxaana arrinkaan loola jeedaa adeegyo kala duwan ama qalab iyo maaddooyin nololmaalmeedka loo isticmaalo, kuwaasoo adiga kaa caawinaaya tusaale ahaan arrimaha ay ka midka yihiin aasaasidda ganacsi kuu gaar ah, waxbarasho ama tacliin, kharashka degaanka ama kharashyada daryeelka caafimaadka.

Qaddarka ama cadadka taageerada dib u laabashada ikhtiyaariga ah:

  • Waxaad heli kartaa taageero dhan 5 300 oo yuuo, haddii aad codsato caawimaadda dib u laabashada muddo 30 maalmood gudahood ah, laga soo bilaabo marka ay ku soo gaartay wargelinta go’aanka koowaad ee diidmada magangelyada, ama aad markii ugu horraysay iska baajisay ama iska kansashay codsigii magangalyada qaxootinnimo.
  • Waxaad heli kartaa taageero dhan 2 000 oo yuuro, haddii aad codsato caawimaadda dib u laabashada muddo ka badan 30 maalmood gudahood, laga soo bilaabo marka ay ku soo gaartay wargelinta go’aanka koowaad ee diidmada magangelyada, ama aad markii ugu horraysay baajisay ama aad iska kansashay.
  • Waxaad heli kartaa taageero dhan 2 000 oo yuuro, haddii aad magangalyada codsatay wax ka badan 1 mar.
  • Waxaad heli kartaa taageero dhan 3 000 oo yuuro, haddii aad tahay dhibbane soo maray ka ganacsiga dadka.
  • Taageero laguma siinaayo, haddii aad ku laabanayso dal kale oo xubin ka ah dalalka midowga yurub, dalalka ku bahoobay ururka Schengen ama dal kale oo saddexaad, kaasoo muwaadiniintiisa aan laga rabin in ay dalkuggal ama fiiso ku soo galaan Finland.
  • Haddii aan lagu siinin wax taageero ah, si kastaba waxaa suuraggal ah in lagaa bixiyo wixii macquul ah ee kharashka ku baxaaya safarka aad ku laabanayso.

Taageerada lagu saleeyay xaaladda shakhsi ahaaneed:

Waxaad heli kartaa 1 000 yuuro oo taageero dheeraad ah oo ka baxsan taageerada caadiga ah, taasoo lagu salaynaayo duruufahaaga iyo xaaladahaaga shakhsi ahaaneed. Baahida taageerada dheeraadka ah waxaa saamayn ku leh, tusaale ahaan da’da, naafannimada, xanuunka ama sabab kale oo kuwaas oo kale u dhigmata.

Halkaan ka eeg macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taageerada

Sidaan ayay u dhacaysaa hawsha dib u laabashada ikhtiyaariga ah

1

La soo xiriiris

La soo xiriir adigoo soo wacaaya ama farriin u soo diraaya lambarka Whatsapp-ka: 050 413 8625
Ama iimeyl ku soo dir: return@migri.fi

Waxaan kaa caawinaynnaa sidii hawlahaagu ay hore ugu sii socon lahaayeen, iyadoo waafaqsan hadba baahidaada markaas taagan sida ay tahay.

Falanqayn

La soo xiriirka kaddib waxaan kuu qabanaynnaa ballan wakhti oo aan ku kulanno, halkaasoo aan kaga wadahadli doonno xaaladdadaa nololeeed iyo arrimaha ku saabsan taageerada. Waxaan kaa caawinaynnaa samaynta codsiga, islamarkaana go’aan ayaan ka gaaraynnaa arrinkaaga.

2
3

Dal ku laabashada

Dalkaan Finland ururka la yiraahdo IOM waxaa uu bixiyaa talosiinta ku saabsan dib u laabashada, waxay kuu qabanayaan safarkii aad dalkaaga ku aadi lahayd, sidoo kale waxaa ay kaa caawinaayaan sidii aad ku heli lahayd dukumintigii safarka. Waxaad heleysaa taageerada dib u laabashadaada ee dalkaaga aad dib ugu laabanayso.

Su’aalaha guud ee la isweydiiyo

Sidee ayaan u codsanayaa taageerada?

La soo xiriir adigoo soo wacaaya ama u soo diraaya farriin lambarka Whatsap-ka: 050 413 8625, ama iimeyl ku soo dir cinwanka ah: return@migri.fi. Waxaan ka wadahadlaynnaa xaaladdaada, waxaanan isla buuxinaynnaa codsigaaga, sidoo kale waxaan xaqiijinaynnaa, in la buuxiyay shuruudaha dib u laabashada ikhtiyaariga ah iyo inkale. Dadka magangalyoddoonka qaxootiga ah waxaa ay taageerada dib u laabshada ka codsanayaan xerada qaxootiga ee ay macmiil ahaanta uga diiwangashan yihiin.

Muddo intee le’eg ayay qaadanaysaa qabanqaabinta dib u laabashada?

Muddada ay qaadanayso qabanqaabinta dib u laabashada waxaa ay ku xiran tahay arrimaha ay ka midka yihiin, dalka lagu laabanaayo iyo dukumintiyada dalkaas looga baahan yahay. Haddii aad haysato dhammaan dukumintiyadii loo baahnaa, qabanqaabinta dib u laabashada waxaa ay qaadanaysaa ugu yaraan laba toddobaad. Haddii dukumintiyada loo baahan yahay iyo caddaymaha hawlaha loogu talaggalay dib u laabashada awgeed ay badan yihiin, waxaa dhici karta in qabanqaabinta hawsha ay qaadato dhowr bilood.

Maxay ka kooban tahay taageerada dib u laabashada?

Taageerada dib u laabashada waxaa ay ka kooban tahay kharashyada safarka, qabanqaabinta safarka iyo sidoo kale caawimaadda loo siinaayo taageero ahaanta dib ula qabsiga dalka, taasoo ah caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki).

Maxay ka kooban tahay caawimaadda dhaqaale ahaaneed ee ka qaybta ah taageerada dib u laabashada?

Taageerada waxaa loo bixinayaa qaabka ah caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki).

Caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki) waxaa loola jeedaa adeegyada, alaabaha ama caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki), kuwaasoo taageeraaya dib ula qabsiga labaad ee dalka. Caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki) waxaa loo isticmaali karaa tusaale ahaan, raadsashada alaabaha iyo goobta loo baahan yahay ee lagammamaarmaanka u ah aasaasidda ganacsiga, guri kiraysashada, bixinta kharaska xilli-dugsiyeedka waxbarashada iskuulka ama jaamacadda ama soo iibsashada adeegyada la xiriira daryeelka caafimaadka.

Yaa qabanqaabinaaya dib u laabashada?

Safarka dib u laabashada waxaa qabanqaabinaaya ururka caalamiga ah ee qaabilsan arrimaha dadka muhaajiriinta ah IOM, iyagoo wadashaqayn la yeelanaaya xafiiska qaabilsan arrimaha ajnabiga ee Migri iyo xerada qaxootiga. Taageerada waxaa bixinaaya ururka ay heshiiska ku wada jiraan Migri ee dalkaaga jooga. Hay’adaha kale ee caalamiga ah, sida hay’adaha dalkaaga kama qaybqaadanayaan qabanqaabinta arrinkaan.

Waa imisa qaddarka ama cadadka taageerada dib u laabashada?

Haddii aad codsato caawimaadda dib u laabashada muddo 30 maalmood gudahood ah, laga soo bilaabo marka ay ku soo gaartay wargelinta go’aanka koowaad ee diidmada magangelyada, ama aad markii ugu horraysay iska baajisay ama iska kansashay codsigii magangalyada qaxootinnimo, taageerada dib u laabashada waa 5300 oo yuuro. Haddii aad codsato caawimaadda dib u laabashada muddo ka badan 30 maalmood gudahood, laga soo bilaabo marka ay ku soo gaartay wargelinta go’aanka koowaad ee diidmada magangelyada, ama aad markii ugu horraysay baajisay ama aad iska kansashay, taageerada dib u laabashada waa 2000 oo yuuro. Haddii aad magangalyada codsatay wax ka badan 1 mar, taageerada dib u laabashada waa 2000 oo yuuro.

Haddii aad tahay muwaadin u dhashay dal aan u baahnayn fiisaha lagu soo galo Finland, adiga laguma siinaayo wax taageerada dib u laabashada ikhtiyaariga ah. Si kastaba waxaa lagaa caawin karaa arrinka ah in lagaa bixiyo kharashka safarka aad u aadayso dalkaaga hooyo.

Haddii aad tahay dhibbane soo maray ka ganacsiga dadka, waxaa lagu siinayaa taageero dhan 3000 oo yuuro.

Haddii aad tahay qof jilicsan oo waxyeello soo gaartay ama aad leedahay baahiyaha gaarka ah, waxaa lagu siin karaa taageero dheeraad ah oo qaddarkeedu dhan yahay 1000 yuuro, oo ka baxsan taageerada caadiga ah. Taaageeradaas dheeraadka ah xittaa waxaa lagugu siin karaa, haddii aad ku socoto dalalka aan fiisaha laga rabin.   

Faahfaahinta dheeraadka ah ee ku saabsan qaddarka ama caddadka ay dhan tahay taageerada waxaad ka heleysaa boggan Vapaaehtoisen paluun tuki 2024–2025 – Maahanmuuttovirasto (migri.fi).

Waa kuma qofka heli kara taageerada dib u laabashada?

Shuruudaha ku xiran helitaanka taageerada waa dib u laabasho joogto ah iyo in ay jirto baahida taageero. Dib u laabashada joogtada ah waxaa loola jeedaa, in ay waajib kugu tahay inaad kansasho ama iska baajiso codsiyada magangalyoddoonka ee kuu maqan ama sharciyada degganaanshaha ee kale ee khuseeya codsigaaga iyo racfaankaagaba. Sidoo kale waa inaad ku laabanayso dalka, ama aad sida sharciga ah ku joogi kartid dib u laabashadaada kaddib. Asal ahaan taageerada ma heli kartid dhowr goor.  Haddii aad hore u heshay taageero markaad ka soo laabanaysay Yurub, mar labaad ma heli kartrid taageeradaas.

Ma aamini karaa ama ma ku kalsoonaan karaa arrinka ah, inaan helaayo taageerada dhaqaale ee ka qaybta ah dib u laabshada, marka aan dib ugu laabto dalkayga hooyo?

Haa waad ku kalsoonaan kartaa arrinkaas. Taageerada waxaa mar walba ka qabanqaabinaaya dalkaaga hooyo urur la xaqiijiyay oo lagu kalsoon yahay. Hoggaanka socdaalka iyo ururka IOM ayaa la soconaaya arrinka ah bixinta kharashka ee dalka dib loogu laabanaayo. Hawlwadeennada dowladda ee dalkaaga faraha lama soo galayaan qabanqaabinta caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta aheyn (hyödyketuki).

La soo xiriir

Waxaad soo diri kartaa farriin dhanka Whatsapp-ka ah ama waad na soo wici kartaa:

050 413 8625