Soomaliga

Hadda iska wado noloshaada.

Ugu danbeyntii markaad hesho go'aanka diidmada kama danbeynta ah ee codsigaaga qaxootinimo, waa inaad markaa ka fikirtaa iskaa u noqoshada. Tigidhka safarka waxaa dheer ood heli kartaa in lagaa kaalmeeyo waxbarasho ama inaad ku shaqaalowdo wadankaaga.

Sugitaan noloshaada kuma horumareyso.

Waxbarasho

Waxba kama baran kartid

Qoys

Reerna ma dalban kartid

Shaqeyso

Si sharciyan ah uma shaqeysan kartid

Guri

ma heleysid guri rasmi ah

Sharci degenaansho la'aan Finland

Waxba kama baran kartid
Reerna ma dalban kartid
Si sharciyan ah uma shaqeysan kartid
ma heleysid guri rasmi ah

Waxaad heli kartaa dib u dejin cusub oo lacag caddaan ah

Kaalmo lacag caddaan ah

ama

Kaalmo shey anfac leh, tusaale inaad waxbarato, shaqaalowdo ama deegaan.

Kaalmada lagu siinayo haddaad iskaa u noqoneyso waxay kaa caawineysaa, inaad noloshaada kusii wato waddankaaga. Waxaad kala dooran kartaa kaalmada inaad caddaan ku qaadaneyso ama aad ku badalaneyso faa'iido kale, taasoo kaa caawin karta tusaale inaad ganacsi sameysato ama deegaan hadba sidaad adigu jeceshahay.

Tusmada howsha

La soo xiriir xarunta kaamka ama
la taliyaha iskood u noqodayaasha
Buuxi foomka
adiga iyo shaqaalaha
Waxaa lagaa caawinayaa
qaban qaabada safarka
Waxaad dib ugu noqoneysaa wadankaagii
maalintii lagu heshiiyey

Ka qeyb qaado wada hadalka

Wax kaweydii iskaa u noqoshada xirfadleyda
iyo inaad kala sheekeysato kuwo iskood u noqonaya.

Iskaa u noqosho

Sheekada dib u guurayaasha