Taageero, talosiin iyo hagis

La soo xiriir

La soo xiriir, xittaa haddii aadan wali go’aan gaarin.

Fariimaha ku soo dir Whatsapp-ka ama soo wac:

050 413 8625

Waxaad sidoo kale soo diri kartaa iimeylka:

return@migri.fi


Halka aad kala soo xiriiri karto

Dib u noqoshada ikhtiyaariga ah, waaxda qaabilaadda

Iimeylka shaqada: return@migri.fi
Cinwaanka boostada: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto
Xafiiska guud: Opastinsilta 12 A, Helsinki

Warbaahinta (Medialle)

Telefoonka: 0295 433 037
Iimeylka: media@migri.fi