Hjälp och stöd för återresa till hemlandet

Frivillig återresa

Migrationsverket och Internationella migrationsorganisationen IOM hjälper personer som återvänder frivilligt till sitt hemland. Man får hjälp bland annat med researrangemangen, biljetter och med att skaffa dokument. Du kan få ekonomiskt stöd eller stödtjänster också i hemlandet.

Ta kontakt

Berätta om din situation och vi hjälper dig vidare. Att ta kontakt förpliktar dig inte till någonting.

Ring eller skicka ett WhatsApp-meddelande: 050 413 8625
Eller skicka e-post: return@migri.fi

Vänligen observera att WhatsApp inte är en trygg kanal för hantering av personuppgifter. Skicka inte
till exempel personbeteckningar, kundnummer, handlingar eller känsliga uppgifter via WhatsApp.

Stöd för återresa

Storleken på bidraget för frivillig återresa beror på när du lämnar in din ansökan om stöd för frivillig återresa. Även din make och barn som återvänder med dig kan ha möjligheten att få stöd för återresa, vilket beror på vilken slags ansökningsprocess de har haft i Finland.

Bidraget beviljas i regel i form av förnödenheter. Med det avses olika typer av tjänster eller artiklar som hjälper dig till exempel att starta ett eget företag, med utbildning eller studier, med boendekostnader eller hälsovårdskostnader.

Storleken på bidraget för frivillig återresa:

  • Du kan få bidrag på 5 300 euro om du ansöker om bidraget inom 30 dagar efter att du fått besked om ditt första negativa asylbeslut eller efter att du har återkallat din första asylansökan.
  • Du kan få bidrag på 2 000 euro om du ansöker om bidraget mer än 30 dagar efter att du fått besked om ditt första negativa asylbeslut eller efter att du har återkallat din ansökan.
  • Du kan få bidrag på 2 000 euro om du har sökt asyl mer än en gång.
  • Du kan få bidrag på 3 000 euro om du är ett offer för människohandel
  • Bidrag beviljas inte om du återvänder till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, en Schengenstat eller ett tredje land vars medborgare inte behöver visum för att resa till Finland.
  • Om du inte beviljas bidrag kan man emellertid ersätta dig för rimliga resekostnader som uppstår på grund av återresan.

Bidrag på grund av personliga omständigheter:

Du kan få ett tilläggsbidrag på 1 000 euro utöver de normala bidragen på grund av din personliga situation och omständigheter. Till exempel ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, familjesituation eller någon annan jämförbar orsak kan bidra till att man har behov av tilläggsbidrag.

Läs mer om stödet »

Så här fungerar frivillig återresa

1

Kontakt

Kontakta oss genom att ringa eller skicka ett meddelande i WhatsApp: 050 413 8625

Eller per e-post: return@migri.fi
Vi hjälper dig vidare enligt dina behov.

Behandling

Efter att du har kontaktat oss kommer vi överens om en tid för ett gemensamt möte, där vi kan diskutera din livssituation och bidraget. Vi hjälper dig att fylla i ansökan och fattar ett beslut för dig.

2
3

Återresa

I Finland erbjuder IOM rådgivning om återresa, bokar resorna till ditt hemland och hjälper dig att få resedokument. Du får bidraget för återresa i ditt hemland. Det betalas av Migrationsverkets avtalspartner.

Vanliga frågor

Hur ansöker jag om stöd?

Ta kontakt genom att ringa eller skicka ett meddelande i WhatsApp till numret: 050 413 8625 eller skriv e-post till adressen return@migri.fi. Vi diskuterar din situation och fyller i tillsammans din ansökan samt säkerställer att villkoren för frivillig återresa uppfylls. Asylsökande ansöker om stöd för återresa på den förläggning där de är registrerade som klienter.

Hur lång tid tar det att ordna återresan?

Längden på arrangemanget av återresan beror bland annat på destinationslandet för återresa och de dokument som krävs för landet. Om du har alla nödvändiga dokument, tar det minst två veckor att ordna återresan. Om det finns många dokument som behöver skaffas och många utredningar som behöver göras för återresan, kan det ta flera månader.

Vad består stödet för återresa av?

Stödet för återresa omfattar resekostnader, researrangemang samt ett bidrag i form av förnödenheter som ges som stöd för återintegration.

Vad består det ekonomiska bidraget som ingår i stödet för återresa av?

Bidraget beviljas i form av förnödenheter.

Med bidrag i form av förnödenheter avses tjänster, varor eller förnödenheter som stöder återintegration. Du kan använda bidraget i form av förnödenheter till exempel för att skaffa lokaler eller varor som behövs för att starta ett företag, för att hyra en lägenhet, betala terminsavgifter för en läroanstalt eller köpa tjänster som gäller hälsovård.

Vem ordnar återresan?

Återresan ordnas av Internationella migrationsorganisationen IOM i samarbete med Migrationsverket och förläggningen. Bidraget betalas ut i hemlandet av Migrationsverkets avtalspartner.  Andra statliga aktörer, såsom din hemstat, deltar inte i arrangemanget.

Hur mycket stöd för återresa får jag?

Du kan få bidrag på 5 300 euro om du ansöker om bidraget inom 30 dagar efter att du fått besked om ditt första negativa asylbeslut eller efter att du har återkallat din första asylansökan. Om du ansöker om bidraget mer än 30 dagar efter att du fått besked om ditt första negativa asylbeslut eller efter att du har återkallat din ansökan är stödet för återresa 2 000 euro. Om du har sökt asyl mer än en gång är stödet för återresa 2 000 euro.

Om du är medborgare i ett land vars medborgare inte behöver visum till Finland beviljas du inte bidrag för frivillig återresa. Du kan emellertid få ersättning för resekostnader till ditt hemland.

Om du är offer för människohandel beviljas du bidrag på 3 000 euro.

Om du befinner dig i utsatt ställning eller har särskilda behov kan du beviljas ett tilläggsbidrag på 1 000 euro utöver de normala bidragen. Du kan få tilläggsbidrag också till viseringsfria länder. 

Mer information om bidragets storlek finns på sidan Stöd för frivillig återresa 2024–2025 – Migrationsverket (migri.fi).

Vem kan få stöd för återresa?

Förutsättningen för stöd är permanent återresa och behovet av stöd. Permanent återresa innebär att du ska återkalla anhängiga ansökningar och överklaganden som gäller asyl eller andra uppehållstillstånd. Du ska också återvända till ett land där du kan vistas lagligt efter din återresa. Utgångspunkten är att man inte kan få bidrag flera gånger. Om du redan tidigare har fått bidrag för att återvända från Europa, kan du inte få det på nytt.

Kan jag lita på att jag får det ekonomiska bidrag som hör till stödet för återresa när jag återvänder till mitt hemland?

Ja, det kan du. Bidraget ordnas alltid i ditt hemland genom en pålitlig, säkerställd instans.   Migrationsverket och IOM följer också upp utbetalningen av bidrag i landet för återresa. Myndigheterna i ditt hemland deltar inte i att ordna bidrag i form av förnödenheter.

Ta kontakt

Skicka ett Whatsapp-meddelande eller ring:

050 413 8625