Gå till innehallet

Vanliga frågor

Vad är frivillig återresa?

Systemet med frivillig återresa innebär att en utländsk person som har sökt internationellt skydd återvänder frivilligt till hemlandet eller till ett annat land där hen har uppehållstillstånd. Personen kan återvända antingen under asylprocessen eller efter den. Frivillig återresa föreslås alltid i första hand till personer som inte beviljas uppehållstillstånd eller som inte har förutsättningar att få asyl i det mottagande landet.

Migrationsverket (Migri) och förläggningen där den återvändande är registrerad ansvarar för arrangemangen kring frivillig återresa. Migrationsverkets viktigaste samarbetspartner i frågor angående frivillig återresa är FN:s Internationella organisation för migration IOM (International Organization for Migration). IOM arrangerar de återvändandes resor, ger råd till dem och tar hand om specialgruppers behov. Migrationsverket har flera tjänsteleverantörer i länder dit man återvänder, dvs. internationella och lokala organisationer, med vilkas hjälp Migrationsverket säkerställer att återresan sker så bra som möjligt.

Systemet med frivillig återresa grundas på utlänningslagen och mottagningslagen och mer specifika ramar såsom stödbelopp har fastställts i inrikesministeriets förordning.

Vad är stöd för återresa?

Stöd för återresa till medellös återvändare för att hjälpa hen att återintegrera sig i sitt hemland. Återvändaren får flygbiljetter till hemlandet, bidrag till omedelbara utgifter efter återresan och som ett större stöd även bidrag till återintegration i form av till exempel stöd att bilda ett företag.

Vad består stödet för återresa av?

Stödet omfattar resekostnader, researrangemang samt stöd för återvändare att återintegrera sig, vilket kan vara antingen kontanter eller förnödenheter.

Vad består det ekonomiska stödet av?

Stödet kan betalas antingen i kontanter eller förnödenheter.

Stöd i kontanter betyder pengar i kontanter, varav 200 euro betalas i Finland och resten i landet man återvänder till.

Stöd i förnödenheter betyder tjänster, varor eller förnödenheter som stöder återintegrationen. Du kan använda stödet för förnödenheter till exempel för att skaffa lokaler eller saker för att grunda ett företag, hyra bostad, betala terminsavgifter i ett lärosäte eller för att köpa tjänster för hälso- och sjukvård. Om du överväger stöd för förnödenheter är det bra att fundera över de egna möjligheterna i hemlandet. Fundera exempelvis på följande:

– Hurdan situation återvänder du till?

– Vad har du tidigare gjort i ditt hemland?

– Vad behöver du när du har återvänt till hemlandet?

– Hur skulle du bäst kunna utnyttja stödet som du får?

På mottagningsförläggningen får du råd om möjligheterna att använda stödet och om åtgärder angående arrangemangen av stöd för förnödenheter. Stöd för förnödenheter ordnas för dig via en pålitlig tjänsteleverantör i landet du återvänder till, och som du kommer att samarbeta med.

Hur mycket kan man få ekonomiskt stöd?

Stödbeloppen varierar efter land och individuell situation. Inrikesministeriet fastställer stödbeloppen i förordningen om bidrag för frivillig återresa.

Vid beviljandet av bidrag beaktas kundens individuella situation. Stödet kan beviljas förhöjt, sänkt eller det kan nekas helt.

När måste jag besluta om jag vill ha bara kontant stöd eller stöd för förnödenheter?

Stödform väljs när man söker stöd, det vill säga när man befinner sig i Finland och man kan inte byta stödform efter återresan. Du kan dock byta stödform före återresan om du fortfarande är i Finland, fast du redan skulle ha gjort ansökan.

När kan jag söka stöd för återresa?

Man kan söka stöd för återresa i vilket skede som helst av asylprocessen.

Var kan jag söka stöd för återresa?

Asylsökande söker stöd för återresa i den förläggning där de är registrerade som kunder.

Mina mottagningstjänster har avbrutits och jag har blivit kvar i landet olagligt. Kan jag fortfarande söka stöd för återresa?

Ja, det kan du. Ansökan ska då lämnas till Migrationsverket. Ta kontakt via adressen return@migri.fi.

Kan jag få stöd för återresa?

Förutsättningen för att få stöd är behovet av stöd och att återresan är av permanent karaktär. Permanent återresa innebär att du ska ta tillbaka alla dina ansökningar eller överklaganden om asyl eller annat uppehållstillstånd som tagits upp för handläggning. Du ska också återvända till ett land där du kan och kommer att vistas efter återresan. Du får stöd endast om du inte själv har råd att betala kostnaderna för återresan. I princip kan man inte få stöd för återresa flera gånger, så om du redan har fått stöd för återresa från Europa kan du inte få det på nytt.

Jag kom till Finland för att söka uppehållstillstånd för arbete och jag fick avslag på min ansökan. Har jag rätt att få stöd för återresa?

Stöd för återresa är endast för personer som har sökt internationellt skydd i Finland. Om du inte har sökt internationellt skydd i Finland, omfattas du inte av stödet för återresa.

Jag har sökt internationellt skydd i Finland, men jag fick avslag på min ansökan. Därefter fick jag ett års uppehållstillstånd för arbete. Nu har jag fått avslag på in ansökan om fortsatt tillstånd för arbete och ett beslut om utvisning till mitt hemland. Kan jag fortfarande få stöd för återresa?

Om du har vistats i Finland med uppehållstillstånd som inte längre förnyas, är du i allmänhet inte berättigad att få stöd för återresa från Migrationsverket. Du kan dock fråga om eventuellt stöd i kommunens socialtjänst. I oklara fall kan du be om hjälp från Migrationsverket på adressen return@migri.fi.

Jag har flyktingstatus / status som alternativt skyddsbehövande i Finland. Kan jag få stöd för återresa?

Nej, i princip kan du inte det. Du kan be om hjälp även om detta från Migrationsverket på adressen return@migri.fi. Om din status som behövande av internationellt skydd har hävts kan det vara möjligt att få stöd för återresa. Du kan dock inte få stöd för återresa om du har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland. Du kan fråga om eventuellt stöd i kommunens socialtjänst.

Hur får jag stödet för återresa?

Om du har valt endast kontant stöd som stödform, betalar man 200 euro till dig i Finland och resten av stödet betalas på IOM:s kontor i destinationslandet. Du ska ta kontakt med byrån när du återvänt och avtala tid för när du kan hämta stödet. Kontaktuppgifter får du från IOM när du reser från Finland.

Om du har valt förnödenheter som stödform får du 200 euro i Finland innan du reser. När du kommit till destinationslandet tar du kontakt med den angivna tjänsteleverantören som ordnar stödet i form av förnödenheter åt dig. Stödet i form av förnödenheter ordnas enligt planen som upprättats tillsammans med dig. I destinationslandet betalar man dig 300/500 euro i kontanter av stödet vid det första mötet med tjänsteleverantören.

Jag har inget pass och jag vill återvända frivilligt till mitt hemland. Hur ska jag göra?

IOM arrangerar din återresa, så de hjälper dig med att få resedokumenten. Processen beror på landet som du återvänder till. Myndigheterna i Finland kan upprätta ett dokument för återresa till vissa enstaka länder, men i allmänhet vill ditt hemlands beskickning identifiera dig före framställningen av ett tillfälligt pass.

Kan jag ta tillbaka beslutet om att återvända?

Du kan när som helst ta tillbaka beslutet om att återvända, även på flygplatsen innan flyget avgår.

Vad är det för skillnad mellan frivillig återresa och avvisning?

När du återvänder frivilligt har du tid att förbereda dig för resan och resan görs som vanlig passagerare på ordinarie flyg. Du har möjlighet att planera din återresa och tiden efter resan, och du kan ta kontakt med dina närstående i hemlandet. Du kan få stöd för återintegration.

Avvisningen verkställs av polisen. Dagen för återresan meddelas inte nödvändigtvis i förväg, och därför finns det inte tid att förbereda sig för resan. Återresan sker på sätt som väljs av polisen. Du har ingen möjlighet att planera återresan och du får inget stöd för återintegration.

Fråga mer på din förläggning eller på Migrationsverket på adressen return@migri.fi.